środa, 16 marca 2011

Opłaty notarialne 2011 przy zakupie mieszkania

W serwisie pojawił się ostatnio artykuł dotyczący opłat notarialnych w momencie zakupu mieszkania. W związku z zainteresowaniem tą tematyką uzupełniamy wiadomości na temat opłat notarialnych przy zakupie mieszkania.

Zakup mieszkania stanowi bardzo duży wydatek w życiu przeciętnego człowieka. Kupując mieszkanie lub inną nieruchomość, musimy pamiętać, iż wydatek ten, to nie tylko zakup danej nieruchomości, ale również wszelkiego rodzaju opłaty.

W skład opłat dodatkowych, w momencie zakupu mieszkania wchodzą:

  • podatek od czynności cywilnoprawnych,
  • opłaty sądowe,
  • opłaty notarialne,
  • wynagrodzenie pośrednika.

Obowiązek zapłacenia podatku od czynności cywilnoprawnych spoczywa na stronach umowy notarialnej, zarówno osobach fizycznych, prawnych i jednostkach organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej. W przypadku umowy sprzedaży nieruchomości podatek płacony jest przez kupującego. Obowiązek płatności podatku powstaje z chwilą zawierania umowy, która przenosi własność. Podstawą obliczenia takiej opłaty przy umowie sprzedaży nieruchomości jest jej wartość rynkowa. Stawka podatku od czynności cywilnoprawnych przy sprzedaży nieruchomości, sprzedaży udziału we współwłasności nieruchomości, prawa użytkowania wieczystego oraz w sprzedaży pozostałych praw majątkowych, jak również spółdzielczych praw zbywalnych , wynosi on 2% ceny sprzedawanej nieruchomości. Podatek ten obliczany jest przez notariusza i uiszczany jest w kancelarii po podpisaniu aktu notarialnego. Następnie notariusz dokonuje wpłaty na rachunek właściwego urzędu skarbowego. Urząd Skarbowy ma 5 lat, aby zakwestionować wartość transakcji i może zażądać dopłaty należnego podatku.

Podatek od czynności cywilnoprawnych płaci się również za ustanowienie hipoteki na zabezpieczenie wierzytelności istniejących, czyli 0,1 % kwoty będącej zabezpieczeniem wierzytelności, od ustanowienia hipoteki kaucyjnej na zabezpieczenie wierzytelności o wysokości nie ustalonej wynosi 19 zł.
Nie podlegaj podatkowi od czynności cywilnoprawnych, sytuacja w której przynajmniej jedna ze stron tytułu dokonania tej czynności jest opodatkowana podatkiem od towarów usług lub jest z niego zwolniona, z wyjątkiem umów sprzedaży i zamiany zwolnionych z podatku od towarów usług, których przedmiotem są nieruchomości lub ich części albo prawo użytkowania wieczystego.
Opłata sądowa za założenie księgi wieczystej wynosi 60 zł i jest niezależna od opłaty za wniosek o dokonanie wpisu własności, użytkowania wieczystego lub własnościowego prawa do lokalu. Za wniosek o wpis w księdze wieczystej prawa własności, użytkowania wieczystego lub ograniczonego prawa rzeczywistego należy zapłacić 200 zł i nie jest to kwota zależna od ceny nieruchomości.
Banki, które udzielają kredytów chcą zwykle 2 wpisów w księgach wieczystych, tzn. hipoteki zwykłej na zabezpieczenie kapitału oraz hipoteki kaucyjnej na zabezpieczenie odsetek i kosztów kredytu.
Opłata za wniosek dotyczący wykreślenia wpisu z księgi wieczystej uiszcza się w wysokości połowy kwoty opłaty za wniosek o wpis.

Za złożenie wniosku o wpis zmiany treści ograniczonych praw rzeczowych w księdze wieczystej, należy zapłacić 150 zł.

Wniosek o wydanie na podstawie akt: odpisu, wpisu, zaświadczenia, wyciągu, innego dokumentu oraz kopii. Dodatkowo wniosek o wydanie odpisu księgi wieczystej podlega opłacie kancelaryjnej i wynosi 6 zł za każdą stronę wydanego dokumentu. Opłata sądowa jest obliczana przez notariusza i uiszcza się w kancelarii po podpisaniu aktu notarialnego, który zawiera wniosek o wpis nowego właściciela nieruchomości w księdze wieczystej.

Wysokość maksymalnej taksy notarialnej w momencie sporządzania aktu notarialnego sprzedaży nieruchomości lub prawa wieczystego użytkowania gruntu jest zależna od wartości przedmiotu transakcji i wynosi odpowiednio:

- do 3000 zł – 100 zł
- 3000 zł – 10000 zł – 100 zł + 3% od nadwyżki powyżej 3000 zł
-10 000 zł -30 000 zł - 310 zł + 2 % od nadwyżki powyżej 10 000 zł
- 30 000 zł - 60 000 zł - 710 zł + 1 % od nadwyżki powyżej 30 000 zł
- 60 000 zł - 1 000 000 zł - 1 010 zł + 0,4 % od nadwyżki powyżej 60 000 zł
- 1 000 000 zł -2 000 000 zł - 4 770 zł + 0,2 % od nadwyżki powyżej 1 000 000 zł
- 2 000 000 zł - 6 770 zł + 0,25 % od nadwyżki powyżej 2 000 000 zł, nie więcej jednak niż 10 000 zł.


Według rozporządzenia maksymalna stawka opłaty notarialnej, niezależnie od wartości jej przedmiotu, nie może przekroczyć 10 tys. zł.

Sporządzenie aktu umowy dotyczącej ustanowienia hipoteki zabezpieczającej, sprzedaży własnościowego spółdzielczego prawa do lokalu mieszkania wrocław i innych praw spółdzielczych wysokość opłaty notarialnej dzieli się przez dwa. Za sporządzenie aktu notarialnego ustanawiającego hipotekę, który ma na celu zabezpieczenie kredytu bankowego wysokość opłaty notarialnej dzieli się na cztery.
Za zakup nieruchomości za pośrednictwem biura nieruchomości, agenci pobierają wynagrodzenie. Zwykle jest to między 2, a 5% ceny sprzedawanej nieruchomości.

Opłaty, które uiszczają sprzedający to przede wszystkim koszt uzyskania wymaganych do sprzedaży dokumentów.

Oprócz wyżej wymienionych opłat przy zakupie nieruchomości należy również doliczyć opłaty dodatkowe. Może to być wycena nieruchomości, wpisowe do spółdzielni, koszt remontu, podatek od nieruchomości, podatek dochodowy od osób fizycznych

2 komentarze:

  1. Małe sprostowanie - od lutego br obowiązuje już tylko jedna hipoteka.

    OdpowiedzUsuń
  2. Dziękujemy za informację - w kolejnym artykule uwzględnimy te zmiany.

    OdpowiedzUsuń